กิจกรรมเพื่อสังคม

สิ่งดีๆ ที่เกลือพิมายสร้างสรรค์เพื่อสังคม
ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 2
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย ณ อาคารรับรอง โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารห้องสมุด ให้แก่ โรงเรียนท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดดอนหวาย
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านซึม
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "เสาวนาสภากาแฟรับรุ่งอรุณ"
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด และบริษัท เอ็น.อี.(1992) จำกัด บริจาคเกลือจำนวน 11.8 ตัน และร่วมกิจกรรมในโครงการ "เกลือหินสู่ดินโป่งเพื่อสัตว์ป่า ครั้งที่ 3"
บริจาคเกลือ 10 ตัน ในโครงการเกลือหินสู่ดินโป่งเพื่อสัตว์ป่า ครั้งที่ 2
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5