บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พิธีเปิดโรงงานส่วนขยาย (โครงการพิมาย-5)

พิธีเปิดโรงงานส่วนขยาย (โครงการพิมาย-5) ณ.โรงงานบริษัทเกลือพิมาย จำกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2550

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของบริษัทฯ จะเห็นได้จากต้นไม้ยืนต้นจำนวนมาก ไร่นาที่ปลูกข้าว และพืชผลอื่นๆ ที่ปลูกและเติบโตในบริเวณรอบโรงงาน นโยบายไม่ปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สถานที่รอบๆ โรงงาน แต่ใช้วิธีการนำน้ำทิ้งกลับมาละลายเกลือในบ่อน้ำเกลือแทน การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพช่วยระบายความร้อนในน้ำ ส่วนตะกอนที่เป็นของแข็ง(solid)ก็จะถูกนำกลับไปเก็บไว้ในบ่อน้ำเกลือที่เลิกใช้ผลิตน้ำเกลือแล้ว ตะกอนดังกล่าวจึงถูกแยกออกจากชีวมณฑลอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพื้นดินบริเวณพื้นที่รอบโครงการปราศจากมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ของโรงงานยังอุดมไปด้วยสัตว์น้ำมากมาย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก Socotec Certification และได้รับรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่ชั้นดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู
การจัดการคุณภาพ / ISO

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่างที่ได้รับ และ ISO

 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891