การผลิตเกลือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตเกลือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตเกลือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar salt, Sea salt)

เป็นการผลิตแบบโบราณโดยอาศัยแสงอาทิตย์และลม เป็นตัวระเหย น้ำเกลือจากน้ำทะเล ทะเลสาบน้ำเค็ม และน้ำเกลือที่สูบจากใต้ดิน บนลานตากขนาดใหญ่

  • การผลิตเกลือจากน้ำทะเล เรียกว่า การทำนาเกลือสมุทร
  • การผลิตเกลือจากน้ำเกลือที่สูบจากใต้ดิน เรียกว่า การทำนาเกลือสินเธาว์

การทำนาเกลือสมุทร การทำนาเกลือสมุทร การทำนาเกลือสมุทร การทำนาเกลือสมุทร