ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเกลือสินเธาว์ในอดีต

ใน อดีตกว่า 30 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการผลิตเกลือสินเธาว์แบบแปลงนาตาก คล้ายกับการทำเกลือทะเล ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการยกเลิกการผลิตเกลือแบบเก่ามานานนับ 20 ปี แล้วก็ตาม แต่สภาพปัญหาดินเค็ม และดินเสื่อมโทรมก็ไม่สามารถจางหายไปกับกาลเวลาได้

 

สภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

การแพร่กระจายของดินเค็มการแพร่กระจายของดินเค็ม
การแพร่กระจายของดินเค็ม

สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเกษตรได้สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเกษตรได้
สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเกษตรได้

สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเกษตรได้สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเกษตรได้

ความพยายามในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัทฯ พยายามทำการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าบนพื้นที่ดินเค็มของบริษัทฯ นับแต่ปี พ.ศ.2541-2545

ความพยายามในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มความพยายามในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็ม
ความพยายามในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มความพยายามในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็ม


พยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน

ความพยายามได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มนั้นยาก ต้องใช้ต้นทุนสูง รวมทั้งต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านหลักวิชาการเข้ามาช่วย

พยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดินพยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน
พยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดินพยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน
พยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดินพยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน
พยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดินพยายามในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน

ต่อมา ปลายปี พ.ศ.2545 บริษัทฯ พบว่าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชดินเค็ม บริษัทฯ จึงได้ขอคำปรึกษา เกิดเป็นโครงการร่วมทดลองวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ดินระหว่างบริษัท เกลือพิมาย จำกัด กับศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขึ้น โดยได้แบ่งโครงการทดลองวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ

1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกต้นไม้ทนเค็ม พื้นที่โครงการ 50 ไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548
รายละเอียดโครงการ

การสำรวจ และกำหนดพื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ เก็บตัวอย่างดินเค็ม
พื้นที่โครงการ เก็บตัวอย่างดินเค็ม

การปรับโครงสร้างดินเค็มทางกายภาพ ทำคันดินและขุดร่องรับน้ำเค็ม

การปรับคันดินและร่องรับน้ำเค็ม การล้างความเค็มด้วยผงยิบซัม
การปรับคันดินและร่องรับน้ำเค็ม การล้างความเค็มด้วยผงยิบซัม
การติดตั้งระบบให้น้ำพืช ระบบท่อน้ำหยด
การติดตั้งระบบให้น้ำพืช ระบบท่อน้ำหยด

การปรับสภาพโครงสร้างทางชีวภาพของดินเค็ม ก่อนการปลูกพืช

การใช้อินทรียวัตถุเติมลงในดิน การใช้แกลบและปุ๋ยคอกบำรุงดิน
การใช้อินทรียวัตถุเติมลงในดิน การใช้แกลบและปุ๋ยคอกบำรุงดิน
การใช้อินทรียวัตถุเติมลงในดิน การใช้แกลบและปุ๋ยคอกบำรุงดิน

การปลูกโสนเป็นพืชบำรุงดินก่อนการปลูกต้นไม้ทนเค็ม

เมล็ดโสนเริ่มงอก ต้นโสนเริ่มออกดอก
เมล็ดโสนเริ่มงอก ต้นโสนเริ่มออกดอก

ต้นโสนออกดอกและติดเมล็ด
ต้นโสนออกดอกและติดเมล็ดต้นโสนออกดอกและติดเมล็ด

การปลูกต้นไม้ทนเค็ม

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง นายอำเภอพิมาย คุณทองสุข ปริธรรมมา รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ด คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชดินเค็ม ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ทนเค็ม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

คณะผู้บริหารร่วมพิธีปลูกต้นไม้ทนเค็ม คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผอ.โรงงาน กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหารร่วมพิธีปลูกต้นไม้ทนเค็ม คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผอ.โรงงาน กล่าวรายงาน
คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ด รอง ผอ.BIOTEC ดร.เฉลิมพล เกิดมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชดินเค็ม
คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ด รอง ผอ.BIOTEC ดร.เฉลิมพล เกิดมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชดินเค็ม
คุณทองสุข ปริธรรมมา นายอำเภอพิมาย นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ และคุณดรุณี เอ็ดเวิร์ด
คุณทองสุข ปริธรรมมา นายอำเภอพิมาย นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ และคุณดรุณี เอ็ดเวิร์ด

พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ทนเค็ม
พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ทนเค็มพนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ทนเค็ม
พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ทนเค็มพนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ทนเค็ม

ต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปี
ต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปีต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปี
ต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปีต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปี
ต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปีต้นไม้ทนเค็มภายหลังการปลูก 1-2 ปี

2. โครงการ ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม โดยการทดลองพัฒนาวิธีปลูกข้าวและพัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็มบนพื้นที่โครงการ 5 ไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2551
รายละเอียดโครงการ

การเตรียมแปลงนา

เปิดผิวซิเมนต์ออกแบบคันนา ไถพรวนเตรียมดินก่อนปลูก
เปิดผิวซิเมนต์ออกแบบคันนา ไถพรวนเตรียมดินก่อนปลูก
เตรียมแปลงเพาะเมล็ด ต้นกล้าเริ่มงอก
เตรียมแปลงเพาะเมล็ด ต้นกล้าเริ่มงอก

พิธี ปักดำนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยท่านนายอำเภอพิมาย คณะผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ผู้บริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และผู้นำชุมชน ร่วมกันปักดำนาข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม

ImageImage
ImageImage

ผลผลิตจากการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม

ต้นข้าวหอมมะลิออกรวงใกล้ถึงเวลาเกี่ยว
ต้นข้าวหอมมะลิออกรวงใกล้ถึงเวลาเกี่ยว

ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ นายอำเภอทองสุข ปริธรรมมา ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง และผู้นำชุมชนเตรียมลงเกี่ยวข้าว
Image

ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ คุณดาราณี อัตตะนันท์
ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ คุณดาราณี อัตตะนันท์

การปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม ปี พ.ศ.2549

การเพาะต้นกลางแปลงพัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็ม ใช้วิธีเพาะบนถาดเพาะเมล็ด การเพาะต้นกล้าแปลงพัฒนาวิธีปลูกข้าวหอมมะลิ ใช้วิธีเพาะลงในแปลงเพาะต้นกล้า
การเพาะต้นกลางแปลงพัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็ม ใช้วิธีเพาะบนถาดเพาะเมล็ด การเพาะต้นกล้าแปลงพัฒนาวิธีปลูกข้าวหอมมะลิ ใช้วิธีเพาะลงในแปลงเพาะต้นกล้า
เมื่อต้นกล้าเริ่มโตมีอายุประมาณ 20 วัน ให้นำต้นกล้าลงปรับสภาพบนแปลงนาก่อนนำไปปักดำ เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 1 เดือน ให้ถอนต้นกล้าลงไปปักดำบนแปลงนา
เมื่อต้นกล้าเริ่มโตมีอายุประมาณ 20 วัน ให้นำต้นกล้าลงปรับสภาพบนแปลงนาก่อนนำไปปักดำ เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 1 เดือน ให้ถอนต้นกล้าลงไปปักดำบนแปลงนา
ต้นกล้าแปลงพัฒนาพันธุ์ข้าวหลังปักดำ 1 เดือน ต้นกล้าแปลงพัฒนาวิธีปลูกหลังปักดำ 1 เดือน
ต้นกล้าแปลงพัฒนาพันธุ์ข้าวหลังปักดำ 1 เดือน ต้นกล้าแปลงพัฒนาวิธีปลูกหลังปักดำ 1 เดือน
ต้นข้าวเริ่มตั้งท้องใกล้ออกรวง ต้นข้าวเริ่มแตกกอและใกล้ตั้งท้อง
ต้นข้าวเริ่มตั้งท้องใกล้ออกรวง ต้นข้าวเริ่มแตกกอและใกล้ตั้งท้อง

ต้นข้าวออกรวงใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดแล้ว
ImageImage

ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพืชดินเค็มทำการเก็บตัวอย่างต้นข้าวเพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับเกลือของพืช
Image

น้ำเค็มที่เกิดจากการล้างหน้าดินและระบายออกแปลงปลูกข้าวจะถูกสูบกลับไปใช้ในการผลิตยังโรงงานผลิตเกลือแบบใหม่ต่อไป
Image

การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและทดลองพัฒนาวิธีปลูกและ พัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็มบนพื้นที่โครงการซึ่งมีค่าระดับความเค็มก่อนการ ฟื้นฟูกว่า 4 % เกลือ ภายหลังการทดลอง 3 ปี พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีระดับความเค็มลดลงเหลือประมาณ ไม่เกิน 1 % เกลือ ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำการเกษตรได้

กราฟแสดงความเค็มของดินตัวอย่าง

Image

กราฟแสดงการลดลงของระดับความเค็ม

Image

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891