บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ดาวน์โหลดคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของบริษัทฯ จะเห็นได้จากต้นไม้ยืนต้นจำนวนมาก ไร่นาที่ปลูกข้าว และพืชผลอื่นๆ ที่ปลูกและเติบโตในบริเวณรอบโรงงาน นโยบายไม่ปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สถานที่รอบๆ โรงงาน แต่ใช้วิธีการนำน้ำทิ้งกลับมาละลายเกลือในบ่อน้ำเกลือแทน การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพช่วยระบายความร้อนในน้ำ ส่วนตะกอนที่เป็นของแข็ง(solid)ก็จะถูกนำกลับไปเก็บไว้ในบ่อน้ำเกลือที่เลิกใช้ผลิตน้ำเกลือแล้ว ตะกอนดังกล่าวจึงถูกแยกออกจากชีวมณฑลอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพื้นดินบริเวณพื้นที่รอบโครงการปราศจากมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ของโรงงานยังอุดมไปด้วยสัตว์น้ำมากมาย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก AJA Registrars และได้รับรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่ชั้นดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มพนักงานและผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือเพื่อการบริโภค และอาหารแห้ง แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าผาลาด
โครงการปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ร่วมกิจกรรมในโครงการ "เกลือหินสู่ดินโป่งเพื่อสัตว์ป่า" เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 พิธีลงนาม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และบริษัท เกลือพิมาย จำกัด
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และผู้นำชุมชน ร่วมเกี่ยวข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม
วันที่ 8 เมษายน 2556 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัท เอ็น.อี.(1992) จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 10 ตัน เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
พิธีปักดำนา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับ นายอำเภอและผู้นำชุมชน อำเภอพิมาย ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้ปลูกต้นไม้ (400 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย
ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นของ อ. พิมายได้ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2015
ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นของ อ. พิมายได้ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 1 ตัน และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
กลุ่มพนักงาน เกลือพิมาย จำกัด ทำกิจกรรม “โป่งเกลือ เพื่อสัตว์ป่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตต่อสัตว์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าผาลาด