รางวัลแห่งคุณภาพ

รางวัล และมาตรฐาน ISO Certificate ที่ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5