รางวัลแห่งคุณภาพ

รางวัล และมาตรฐาน ISO Certificate ที่ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891