บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

EIA Monitoring Awards 2016

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดพิธีมอบรางวัล สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีแด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016)

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award)

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award) ประเภทเหมืองแร่ จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

บ.เกลือพิมาย จำกัด รับมอบโล่ห์รางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดย ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธารกรรมการบริหาร บ.เกลือพิมาย จำกัด รับมอบโล่ห์รางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด รับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น ในโครงการ "รักแม่ รักษ์แม่น้ำ" ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำของบริษัทฯ อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2555

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการเหมืองแร่ดีเด่นประจำปี 2555 ขึ้นในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ