บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กลุ่มพนักงานและผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือเพื่อการบริโภค และอาหารแห้ง
พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัทในเครือ จำนวน 28 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย
ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นของ อ. พิมายได้ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2014
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารห้องสมุด
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัทในเครือ จำนวน 31 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "เสาวนาสภากาแฟรับรุ่งอรุณ" ระหว่างอำเภอพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
กลุ่มพนักงาน เกลือพิมาย จำกัด และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองหอย ร่วมทำกิจกรรม “โป่งเกลือ เพื่อสัตว์ป่า”
CSR : มอบเงินสมทบ และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนบ้านหนองหอย
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5